Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Dit is een van onze meest gestelde vragen. Daarom hebben wij op onze website  voorbeelden van aanmaningsbrieven opgenomen. Tevens staan er op deze pagina’s templates welke u kunt downloaden voor eigen gebruik.

Wij garanderen u directe afdrachten van volledig geïncasseerde vorderingen. Bij hoge hoofdsommen waarvoor een betalingsregeling loopt, kunnen afspraken worden gemaakt voor tussentijdse afrekeningen.

Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het uitvoeren van een effectief debiteurenbeleid. Dit doen wij door te adviseren bij het innen van vorderingen. Daarnaast dragen opdrachtgevers te lang openstaande facturen ter incasso aan ons over.

Onze incasso begint met een doelgericht minnelijk, buitengerechtelijk traject. De debiteur wordt zowel schriftelijk als telefonisch geattendeerd op zijn of haar betalingsverplichting, waaraan voldaan dient te worden. Als betaling uitblijft of er is verweer in de zaak, dan kan na overleg met de opdrachtgever het gerechtelijke traject worden gestart, te beginnen met het dagvaarden van de debiteur.

Dit gebeurt altijd in opdracht van en namens de eisende partij. Op de schriftelijke aanmaningen vermelden wij duidelijk wie dat is.

Ja, dat kan in twee gevallen:

Wanneer u een vonnis of een andere titel heeft en dit vonnis is bij de debiteur betekend (ingeval van executoriaal beslag)
Wanneer de Voorzieningenrechter daarvoor verlof/toestemming heeft verleend (ingeval van conservatoir beslag).

Daarvoor dient u het volgende naar ons toe te sturen:

De originele titel (bijvoorbeeld: beschikking in alimentatiezaken). U herkent deze aan de tekst: ‘In naam der koningin’ en ‘Voor grosse’;
Een volledig overzicht en specificatie van de openstaande vordering;
Volledige naam en adresgegevens (NAW) van de wederpartij;
De voor zover bij u bekende mogelijkheden om de schuld bij de wederpartij te verhalen. U kunt hierbij denken aan een werkgever, waardevolle roerende zaken (voertuigen), een woning op naam, bankrekeningnummer of andere eigendommen.

U kunt kiezen uit vier mogelijkheden om deze stukken naar ons te verzenden:

via het online formulier, of
per e-mail (mail@vanlithincasso.nl), of
per post (Postbus 393, 5600 AJ Eindhoven), of
per fax (040-2438571).

Na ontvangst van uw vordering voeren wij deze nog op dezelfde dag in. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging met ons dossiernummer. Van het vervolg van de zaak wordt u per post of e-mail op de hoogte gehouden. Indien nodig dan zal na betekening van de titel de executiefase worden opgestart. Dit betekent dat beslag zal worden gelegd op een inkomen, roerende zaken enzovoorts. U dient ons een ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging retour te sturen.

Hoofdzakelijk communiceren wij per post of e-mail met onze cliënten. Daarnaast bieden we grotere opdrachtgevers en cliënten met een abonnement de mogelijkheid om de dossiers via ‘dossier online‘ in te zien.

Dan wordt het verkregen vonnis betekend en de executie opgestart. De executie kan bijvoorbeeld beslaglegging op een inkomstenbron, roerende of onroerende zaken inhouden.

De kosten voor u zijn afhankelijk van het verloop van de zaak. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Optie 1: Uw schuldenaar betaalt de gehele vordering, inclusief de incassokosten: u ontvangt uw volledige hoofdsom.
Optie 2: Uw schuldenaar betaalt ondanks schriftelijke en telefonische aanmaning uw hoofdsom wel, maar niet de kosten: in dit geval kan voor het resterende bedrag een procedure worden opgestart. Dit brengt wel proceskosten met zich mee. Dit wordt per zaak met u besproken. Indien u de vordering niet verder wenst te vervolgen, zal normaal gesproken tien procent van de ontvangen hoofdsom bij u in rekening worden gebracht (dit conform onze algemene voorwaarden en afhankelijk van het geldelijke belang).
Optie 3: Uw schuldenaar betaalt niet: dan overleggen wij met u of u de vordering aan de daartoe bevoegde rechter wenst voor te leggen. Kiest u daarvoor, dan wordt aan u een voorschot inzake de proceskosten gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw vordering. Dit wordt per zaak met u besproken.

De documenten die we nodig hebben zijn: een kopie van de overeenkomst, de facturen, de aanmaningen en eventueel andere correspondentie die van belang is.

Na ontvangst van uw vordering voeren wij deze nog op dezelfde dag in. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging met ons dossiernummer. U dient ons een ondertekend exemplaar van de opdrachtbevestiging retour te sturen. Van het vervolg van de zaak wordt u per post of e-mail op de hoogte gehouden.

Na ontvangst van uw vordering voeren wij deze nog op dezelfde dag in. We versturen een aanmaning aan de schuldenaar, met daarop de hoofdsom, de incassokosten en de vervallen rente. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging met ons dossiernummer. Van het vervolg van de zaak wordt u per post of e-mail op de hoogte gehouden.

Voordat u uw vordering aanmeldt, dient u uw schuldenaar schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat hij/zij niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan (ook wel ‘in gebreke stellen’ genoemd). Dit doet u door het verzenden van een laatste aanmaning.

Van belang is dat een verweer van uw debiteur duidelijk en geheel schriftelijk door u is weerlegd. Indien uw schuldenaar de vordering vervolgens nog niet heeft voldaan of wanneer de standpunten van de partijen zover uit elkaar liggen dat ze er niet uit komen, dan kunt u de vordering uit handen geven aan Van Lith Gerechtsdeurwaarders en Incasso.


Contact opnemen?
Via onze contactpagina kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. U kunt ons tijdens kantooruren ook telefonische bereiken via het nummer 040 – 243 87 33.