Author - vanlith

december 2018

Schuldenwijzer biedt schuldenaren vanaf 2019 online een overzicht van hun schulden

Vanaf 2019 is het mogelijk voor mensen met schulden een actueel overzicht van hun schulden in te zien op Schuldenwijzer.nl

De aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland blijft onverminderd om de aandacht van alle betrokken partijen vragen. Volgens Schuldenwijzer hebben naar schatting bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens (een risico op) problematische schulden.

In het regeerakkoord heeft de schuldenproblematiek een prominente plaats en heeft het kabinet de aanzet gegeven tot maatregelen in het kader van de ‘brede aanpak schuldenproblematiek’. Ook roept het kabinet betrokken organisaties op om een bijdrage te leveren aan de aanpak van deze problematiek.

Een terugkerend thema rond de schuldenproblematiek is de informatievoorziening. Zo is het voor een burger moeilijk en tijdrovend om het totaal overzicht van schulden inzichtelijk te krijgen. Dit resulteert in toenemende schulden en het ontbreken van duidelijke aanspreekpunten.

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Het doel van Schuldenwijzer is om een platform te creëren dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie, wat heeft geresulteerd tot: schuldenwijzer.nl. Tevens kan de burger andere partijen zoals schuldhulpverleners toegang geven tot de eigen gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook kan middels dit platform hulp gevraagd worden. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoet ten alle tijden aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG.

De video van Schuldenwijzer legt eenvoudig uit wat Schuldenwijzer.nl inhoudt:

Realisatie Schuldenwijzer.nl

Het realiseren van Schuldenwijzer verloopt in drie fases.

Als eerste fase wordt de informatie uit het Digitaal Beslagregister door middel van een online inzageportaal inzichtelijk gemaakt. Burgers kunnen door middel van Digid en eHerkenning de eigen gegevens inzien. Het platform voldoet ook aan de eIDAS eisen vanuit de Europese eIDAS-verordening. Deze fase van de realisatie is gestart en zal voor 2019 voltooid worden.

In de tweede fase worden niet alleen de beslagen, maar alle bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijnde schulden door middel van het portaal inzichtelijk gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners (onder voorwaarden) inzicht krijgen in de schulden van de cliënt. Deze fase zal begin 2020 voltooid zijn.

Na de eerste twee fases biedt Schuldenwijzer ook de mogelijkheid voor het toevoegen van gegevens van andere stakeholders zoals overheidsinstanties en lokale overheden .

Bron: Schuldenwijzer.nl

Invoering ‘Verordening Grenzen Tariefmodellen’

De leden van de KBvG, (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), willen dat deurwaarders worden beschermd tegen te lage tarieven en contracten waarmee hun onafhankelijkheid in het geding komt. Daarom zijn er nieuwe regels voorgesteld aan de ALV en minister in de vorm van de Verordening Grenzen Tariefmodellen.

Binnen de Gerechtsdeurwaarderswet is ruimte gelaten voor marktwerking en vrije tarieven, ten behoeve van concurrentie en een kwaliteitsimpuls. Gebleken is echter dat die ruimte de deurwaardersbranche ook negatieve effecten heeft gebracht waardoor de onafhankelijkheid en continuïteit gevaar lopen. De nadrukkelijke wens van de branche om deze effecten te kunnen beperken heeft geleid tot de Verordening Grenzen Tariefmodellen. De verordening moet ervoor waken dat de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening gewaarborgd wordt en  moet voorkomen dat de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder en diens integriteit lijden onder de financiële afspraken tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder.

De Verordening Grenzen Tariefmodellen bevat enkele belangrijke aanbevelingen:

  • gerechtsdeurwaarders brengen een redelijke en marktconforme vergoeding in rekening voor het uitvoeren van ambtelijke diensten;
  • gerechtsdeurwaarders mogen ontvangen gelden pas afdragen aan de opdrachtgever nadat de eigen vergoeding en de out-of-pocketkosten zijn betaald;
  • het is gerechtsdeurwaarders niet toegestaan om out-of-pocketkosten geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen;
  • gerechtsdeurwaarders mogen geen overeenkomsten sluiten waarbij een derde partij kan verdienen aan ambtshandelingen of de werkzaamheden die daarmee samenhangen.

Dit betekent in de praktijk dat de gerechtsdeurwaarder een marktconform tarief hanteert, voorkomt dat een deurwaarder uitsluitend als laatste achter zijn eigen verdiensten aan moet gaan, alle inkoopkosten doorberekent én het volledige traject doet, zodat wordt voorkomen dat de opdrachtgever verdient aan deurwaardersdiensten.

Deze standpunten vormden de basis voor een discussie die de Algemene Ledenvergadering van de KBVG op 23 november 2018 voerde. Van Lith zal verdere ontwikkelingen op de voet volgen en zal haar opdrachtgevers indien gewenst tijdig op de hoogte brengen van de nieuwe regels en afspraken.

oktober 2018

Wij nodigen u uit ons te bezoeken op de credit expo 8 november

Credit Expo biedt een compleet overzicht van de markt voor Credit Management en daaraan gerelateerde producten en diensten. U krijgt inzicht in alle mogelijke oplossingen om kredietrisico’s te minimaliseren en uw inkomende cashflow te versnellen zonder klantrelaties onnodig onder druk te zetten.

Meer dan 45 toonaangevende bedrijven presenteren innovatieve producten en diensten op het gebied van debiteurenbeheer, software, kredietinformatie, elektronisch factureren, kredietverzekering, factoring en outsourcing. U ziet in korte tijd wat er in de markt speelt en kunt een goede vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders.

Bent u op zoek naar praktische kennis en informatie? In een zeer uitgebreid vakinhoudelijk programma worden alle facetten van het vakgebied belicht. Professionals praten u bij over actualiteiten, vaardigheden, technieken en opmerkelijke praktijkcases.

Credit Expo is gratis toegankelijk voor eindgebruikers en beleidsbepalers ten aanzien van oplossingen op het gebied van Credit Management.

Credit Expo 2018 wordt gehouden op donderdag 8 november in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

U kunt hier uw bezoek vooraf registreren

oktober 2016

Van Lith sponsort Ronald McDonald Huis Zuidoost Brabant

We zijn verheugd ons als sponsor te kunnen verbinden met Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant! Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant is er voor ouders die dichtbij hun zieke kind willen zijn, en voor kinderen die even willen vergeten dat ze ziek zijn. De toetreding tot de Club van 52 zien wij als vanzelfsprekend en is een mooie uiting van ons MVO-beleid.

februari 2016

Meer werknemers en huiseigenaren kampen met financiële problemen

Het aantal werknemers en huiseigenaren dat financiële problemen heeft, neemt sinds een aantal jaren toe (Nibud).

Bijna de helft van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening in 2014 wordt gedaan door werknemers. Ook het percentage aanmeldingen door mensen met een koopwoning is gestegen tot 14 procent. Voorheen waren vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die zich aanmelden voor schuldhulpverlening, maar steeds meer Nederlanders met hoge inkomens melden zich. Als zij hun baan verliezen, terwijl ze een hoge hypotheek hebben, raken zij in de financiële problemen.

Onvoldoende actie
Deze nieuwe groep schuldenaren, werknemers en huiseigenaren, komen bij een terugval in inkomen te laat en onvoldoende in actie. Door de lakse houding verergert de financiële situatie.

De meerderheid van deze groep schuldenaren blijkt nooit nagedacht te hebben over een mogelijke afname van inkomen. Als een terugval zich voordoet, blijken veel schuldenaren hun uitgaven niet aan te passen. Sommigen gaan lukraak besparen, waardoor ze echte kansen laten liggen.

Huiseigenaren met financiële problemen blijken hun administratie slechter bij te houden dan huishoudens zonder problemen. De meerderheid van de huiseigenaren weet niet precies wat zijn vaste lasten zijn. Ook veel werknemers met financiële problemen hebben hun administratie niet op orde.

aanmaning

Vrouw uit Tilburg voor duizenden euro’s opgelicht door ‘deurwaarder’

 Een 38-jarige vrouw uit Tilburg is € 4.300,- euro armer na een telefoongesprek met een oplichter, die zich als deurwaarder voordeed.

De vrouw werd dinsdag gebeld door een man die zich uitgaf als deurwaarder. Hij vertelde dat er een rekening openstond en dat hij onderweg was om 7000 euro te innen. Het zou oorspronkelijk om 224,85 gaan voor een niet betaalde advertentie in de telefoongids.

Het bedrag was vanwege de deurwaarderskosten flink opgelopen. In het gesprek bracht hij haar aan het twijfelen. Door druk op te bouwen en op haar in te praten, wist hij de vrouw over te halen om 4.300,- over te boeken. Dat moest direct gebeuren, nog tijdens het telefoongesprek. Hiermee zou ze dan de financiële schade nog enigszins kunnen beperken, aldus de oplichter.

 De vrouw heeft aangifte gedaan. Aan de hand van haar aangifte en de opgegeven bankrekeningnummers stelt de politie een nader onderzoek in.

bron: Brabants Dagblad

Nog steeds zorgen bij rechters om vastzetten mensen vanwege boetes

Het komt nog steeds voor dat tegen mensen die boetes niet kunnen betalen, gijzeling wordt gevorderd door het Openbaar Ministerie. Dit middel is bedoeld om mensen die een boete niet willen betalen, tot  betalen te dwingen. Voor mensen die niet kunnen betalen, zoals mensen met grote schulden of psychische problemen, is gijzeling niet bedoeld. Deze boodschap verkondigt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in een uitzending van het consumentenprogramma Radar. Rechters trokken begin vorig jaar al aan de bel over het oneigenlijke gebruik van gijzeling in geval van boetes. Het gaat dan om verkeersboetes, bijvoorbeeld voor te hard rijden, door rood licht rijden, of voor onverzekerd rijden met auto of brommer.

 Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), dat boetes int, kan via het Openbaar Ministerie bij de rechter eisen dat weigerachtige betalers maximaal vijftien dagen worden gegijzeld. De gijzeling op zich lost niets op: de boete blijft staan, ook al hebben mensen vastgezeten.  Rechters constateren in de praktijk dat het vaak gaat om mensen die wel zouden willen betalen, maar dat niet kunnen. Daarom gaf de Rechtspraak vorig jaar het signaal af dat het Openbaar Ministerie in de dossiers beter duidelijk moet maken dat het om mensen gaat die echt niet willen betalen. In de Tweede Kamer zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat het Openbaar Ministerie de verzoeken tot gijzeling beter zou gaan onderbouwen.

 “Rechters merken hier in de praktijk nog maar weinig van”, zegt Frits Bakker. Uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat er in 2014 in ongeveer 130.000 gevallen om gijzeling werd gevraagd in geval van openstaande boetes. In 2013 gebeurde dit nog circa 162.000 keer. Mensen tegen wie gijzeling wordt gevorderd, kunnen tijdens een rechtszaak een toelichting geven. Als zij niet aanwezig zijn, moet de rechter zijn oordeel baseren op het dossier. Als daaruit niet duidelijk blijkt dat het om onwil tot betalen gaat, wijst de rechter het verzoek tot gijzeling meestal af.

Bron:www.rechtspraak.nl

Record aantal incassozaken

Cijfers
Het aantal incassozaken is in 2014 gestegen naar een record aantal van ruim 4,2 miljoen, met een totaal bedrag van bijna € 7 miljard aan openstaande vorderingen. Ter vergelijking: in 2013 ging het nog om 3,6 miljoen zaken met een totaal bedrag van € 6,2 miljard. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging voor gecertificeerde Incasso-ondernemingen.

Forse stijging
De stijging van het aantal incassozaken wordt veroorzaakt door een toename van zowel zakelijke als consumenten vorderingen. Met name in het laatste half jaar van 2014 nam het aantal openstaande vorderingen sterk toe, zo blijkt uit het onderzoek dat ieder kwartaal gehouden wordt.

Oorzaak
De stijgende aantallen passen in de trend van het afgelopen jaar waarbij steeds meer bedrijven bewust kiezen voor incasso zodat zij verzekerd zijn van rendement op openstaande vorderingen.

WWZ beschermt zieke werknemer tegen ontslag

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het niet meer mogelijk de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen te laten ontbinden. Ontslag om bedrijfseconomische redenen moet volgens de WWZ verplicht via het UWV worden geregeld. Hier is het opzegverbod tijdens ziekte altijd van toepassing, waarmee de gang naar de kantonrechter wordt uitgesloten.

Onder de huidige wetgeving geldt een opzegverbod tijdens ziekte. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de eerste twee jaar van de ziekte niet mag worden opgezegd. De kantonrechter mag het contract nu nog laten ontbinden als er geen verband is met de ziekte van de werknemer, zoals disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen. Vanaf 1 juli kunnen werkgevers nog steeds ontslag afdwingen bij de kantonrechter, maar niet meer op basis van bedrijfseconomische redenen.

20-02-2015

Griffierechten worden verhoogd

De proceskosten voor het naar de rechter stappen bij grote betalingsachterstanden gaan fors omhoog, als het aan het kabinet ligt. Dat raakt woningcorporaties die regelmatig te maken hebben met huurachterstanden onevenredig hard, schrijven Aedes en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoge proceskosten
De zogeheten griffierechten zijn de (wettelijk verplichte) kosten om een zaak aan de rechter te kunnen voorleggen. Als een huurder meer dan drie maanden huurachterstand heeft kan dat reden zijn om naar de rechter te stappen. De vordering is meestal al hoger dan 1.500 euro. En voor zaken waarmee een bedrag gemoeid is boven 1.500 euro, gaan de griffierechten omhoog van 466 euro naar 669 euro. Een bedrag dat niet in verhouding staat tot het te vorderen bedrag, vinden Aedes en de KBvG.

De KBvG en Aedes stellen daarom een extra categorie voor met lagere proceskosten, voor vorderingen met een bedrag tussen 1.500 en 12.500 euro. De proceskosten staan dan meer in verhouding tot het te innen bedrag.