Geen categorie

december 2018

Schuldenwijzer biedt schuldenaren vanaf 2019 online een overzicht van hun schulden

Vanaf 2019 is het mogelijk voor mensen met schulden een actueel overzicht van hun schulden in te zien op Schuldenwijzer.nl

De aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland blijft onverminderd om de aandacht van alle betrokken partijen vragen. Volgens Schuldenwijzer hebben naar schatting bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens (een risico op) problematische schulden.

In het regeerakkoord heeft de schuldenproblematiek een prominente plaats en heeft het kabinet de aanzet gegeven tot maatregelen in het kader van de ‘brede aanpak schuldenproblematiek’. Ook roept het kabinet betrokken organisaties op om een bijdrage te leveren aan de aanpak van deze problematiek.

Een terugkerend thema rond de schuldenproblematiek is de informatievoorziening. Zo is het voor een burger moeilijk en tijdrovend om het totaal overzicht van schulden inzichtelijk te krijgen. Dit resulteert in toenemende schulden en het ontbreken van duidelijke aanspreekpunten.

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Het doel van Schuldenwijzer is om een platform te creëren dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie, wat heeft geresulteerd tot: schuldenwijzer.nl. Tevens kan de burger andere partijen zoals schuldhulpverleners toegang geven tot de eigen gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook kan middels dit platform hulp gevraagd worden. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoet ten alle tijden aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG.

De video van Schuldenwijzer legt eenvoudig uit wat Schuldenwijzer.nl inhoudt:

Realisatie Schuldenwijzer.nl

Het realiseren van Schuldenwijzer verloopt in drie fases.

Als eerste fase wordt de informatie uit het Digitaal Beslagregister door middel van een online inzageportaal inzichtelijk gemaakt. Burgers kunnen door middel van Digid en eHerkenning de eigen gegevens inzien. Het platform voldoet ook aan de eIDAS eisen vanuit de Europese eIDAS-verordening. Deze fase van de realisatie is gestart en zal voor 2019 voltooid worden.

In de tweede fase worden niet alleen de beslagen, maar alle bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijnde schulden door middel van het portaal inzichtelijk gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners (onder voorwaarden) inzicht krijgen in de schulden van de cliënt. Deze fase zal begin 2020 voltooid zijn.

Na de eerste twee fases biedt Schuldenwijzer ook de mogelijkheid voor het toevoegen van gegevens van andere stakeholders zoals overheidsinstanties en lokale overheden .

Bron: Schuldenwijzer.nl

Invoering ‘Verordening Grenzen Tariefmodellen’

De leden van de KBvG, (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), willen dat deurwaarders worden beschermd tegen te lage tarieven en contracten waarmee hun onafhankelijkheid in het geding komt. Daarom zijn er nieuwe regels voorgesteld aan de ALV en minister in de vorm van de Verordening Grenzen Tariefmodellen.

Binnen de Gerechtsdeurwaarderswet is ruimte gelaten voor marktwerking en vrije tarieven, ten behoeve van concurrentie en een kwaliteitsimpuls. Gebleken is echter dat die ruimte de deurwaardersbranche ook negatieve effecten heeft gebracht waardoor de onafhankelijkheid en continuïteit gevaar lopen. De nadrukkelijke wens van de branche om deze effecten te kunnen beperken heeft geleid tot de Verordening Grenzen Tariefmodellen. De verordening moet ervoor waken dat de kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening gewaarborgd wordt en  moet voorkomen dat de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder en diens integriteit lijden onder de financiële afspraken tussen opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder.

De Verordening Grenzen Tariefmodellen bevat enkele belangrijke aanbevelingen:

  • gerechtsdeurwaarders brengen een redelijke en marktconforme vergoeding in rekening voor het uitvoeren van ambtelijke diensten;
  • gerechtsdeurwaarders mogen ontvangen gelden pas afdragen aan de opdrachtgever nadat de eigen vergoeding en de out-of-pocketkosten zijn betaald;
  • het is gerechtsdeurwaarders niet toegestaan om out-of-pocketkosten geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te nemen;
  • gerechtsdeurwaarders mogen geen overeenkomsten sluiten waarbij een derde partij kan verdienen aan ambtshandelingen of de werkzaamheden die daarmee samenhangen.

Dit betekent in de praktijk dat de gerechtsdeurwaarder een marktconform tarief hanteert, voorkomt dat een deurwaarder uitsluitend als laatste achter zijn eigen verdiensten aan moet gaan, alle inkoopkosten doorberekent én het volledige traject doet, zodat wordt voorkomen dat de opdrachtgever verdient aan deurwaardersdiensten.

Deze standpunten vormden de basis voor een discussie die de Algemene Ledenvergadering van de KBVG op 23 november 2018 voerde. Van Lith zal verdere ontwikkelingen op de voet volgen en zal haar opdrachtgevers indien gewenst tijdig op de hoogte brengen van de nieuwe regels en afspraken.

oktober 2018

Wij nodigen u uit ons te bezoeken op de credit expo 8 november

Credit Expo biedt een compleet overzicht van de markt voor Credit Management en daaraan gerelateerde producten en diensten. U krijgt inzicht in alle mogelijke oplossingen om kredietrisico’s te minimaliseren en uw inkomende cashflow te versnellen zonder klantrelaties onnodig onder druk te zetten.

Meer dan 45 toonaangevende bedrijven presenteren innovatieve producten en diensten op het gebied van debiteurenbeheer, software, kredietinformatie, elektronisch factureren, kredietverzekering, factoring en outsourcing. U ziet in korte tijd wat er in de markt speelt en kunt een goede vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders.

Bent u op zoek naar praktische kennis en informatie? In een zeer uitgebreid vakinhoudelijk programma worden alle facetten van het vakgebied belicht. Professionals praten u bij over actualiteiten, vaardigheden, technieken en opmerkelijke praktijkcases.

Credit Expo is gratis toegankelijk voor eindgebruikers en beleidsbepalers ten aanzien van oplossingen op het gebied van Credit Management.

Credit Expo 2018 wordt gehouden op donderdag 8 november in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

U kunt hier uw bezoek vooraf registreren